תקנון שימוש וגלישה באתר

האתר שכתובתו הנה Www. Getmytax.Co.Il מופעל ע"י גרין מדיה בע"מ אשר מענה הוא החשמונאים 90 תל אביב (להלן: "כתובת המפעילה") וניתן ליצור עימה קשר בטלפון: 03-6253710 בדוא"ל:[email protected] (להלן: "המפעילה").

 1. האתר מספק מידע כללי ומאפשר למשתמש מסירת פרטים והעברת המידע לרוח חשבון מוסמך לצורך עריכת ובדיקה ראשונית בכל הנוגע לזכאות המשתמש לקבלת החזרי מס מרשויות המס בישראל. כמו כן, באתר המפעילה נמצאים תכנים נוספים אשר נועדו להעשיר את חווית השימוש באתר ובשירותים.
  2. תקנון זה ישמש כהסכם שנערך בין המפעילה לבין המשתמש אשר מסדיר מבחינה משפטית וטכנית את אופן השימוש באתר, אחריות המפעילה והליך ההרשמה והבדיקות באתר. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שהוראות התקנון יכריעו בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים.
  3. למפעילה שמורה הזכות הבלעדית לערוך שינוי, מפעם לפעם, באתר ובתקנון האתר וכן לסגור או להשהות את פעילות האתר בכל מועד וללא מתן הודעה מראש למשתמש. במקרה של עריכת שינוי בתקנון האתר, תפורסם הודעה באתר הכוללת את נוסח הוראות התקנון ששונו או תוקנו ולחילופין, תימסר הפניה לסעיפים שבהם בוצע שינוי כאמור. מובהר כי אין באמור בכדי לפטור את המשתמש מהאחריות לבדוק ולהתעדכן במפעם לפעם בשינויי הוראות התקנון.
  4. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא יהיה רשאי להעלות כנגד המפעילה כל טענה בנוגע להסכמתו ו/או אי הסכמתו לתנאי התקנון והשימוש באתר.
  5. כל זכות שלא הוענקה בתקנון זה במפורשת למשתמש, תוקנה לטובת המפעילה.
  6. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל הוראותיו תתפרשנה גם ללשון נקבה, רבים ורבות כאחד.
  7. למעפילה שמורה הזכות הבלעדית להציג פרסומים ו/או מודעות ו/או מסרים מסחריים באתר. הפניות המופיעות באתר, אינן מעידה על כך כי המפעילה אחראית ו/או שולטת על התכנים המופיעים, והמפעילה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב כי במקרה של הפניה לאתר אחר ייתכן שמדיניות הפרטיות שלו או תקנון האתר שלו שונה מתקנון האתר או מדיניות הפרטיות שלנו.
  8. כל אישור ו/או הרשאה ו/או הסכמה ו/או ויתור ו/או דחיה מצד המפעילה, לא יהוו תקדים, לא יצביעו על כוונה כלשהי של המפעילה, ולא יפעלו לחובת המפעילה, אלא אם הדבר נעשה במפורש, בכתב ונחתם בידי הצדדים.

א. מדיניות השימוש באתר
9. השימוש באתר מותנה בקיום הוראות התקנון והוראות הדין. המשתמש מצהיר ומתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר באופן פוגע או שעלול לפגוע באתר ו/או לעכב את יתר המשתמשים באתר ו/או באופן שעלול לשבש את פעילות האתר.
10. כמו כן מתחייב המשתמש שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא לרבות באמצעות תוכנות ואמצעים שונים, למעט צפייה בהודעות ובפרסומים כאמור.
11. השתתפות בהליך העברת הנתונים לרו"ח לצורך הבדיקה הראשונית באתר לזכאות קבלת החזרי מס מותנית במילוי פרטים נכונים, מלאים ועדכניים בהתאם למבוקש באתר הנוגעים לעניינים רלוונטים לבדיקת הזכאות ובהם הכנסות, השכלה, בריאות, ביטוח וכו' (להלן: "פרטי רישום לבדיקה") ולצידם פרטים אישיים הכוללים שם מלא, מספר טלפון ליצירת קשר וכתובת דואר–אלקטרוני (להלן: "פרטי רישום באתר"). למשתמש קיימת אפשרות למילוי פרטי רישום באתר בלבד, ללא עריכת בדיקה, על מנת לקבל מענה טלפוני.
12. פרטי הרישום לבדיקה ובאתר ימולאו רק על ידי מי שהינו אזרח ישראלי בגיר ובעל כשרות משפטית אשר ימלא את פרטיו האישיים שלו בלבד או של מי שיפה את כוחו לכך. חל איסור על שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי. חל איסור על פעולות בשם אדם ללא הרשאה לכך. חל איסור על גבית תשלום עבור עזרה לאחר בשימוש בשירותי האתר. חל איסור על הכנסת פרטים שאינם נכונים, לכל מטרה שהיא.
13. פרטי הרישום באתר ישמרו במאגרי המפעילה אשר תהא רשאית לעשות בהם שימוש שיווקי ו/או מסחרי לרבות מכירתם לצד שלישי כלשהו, אלא אם המשתמש יבקש מפורשות ובכתב מהמפעילה להימנע מהעברתם ו/או מכירתם לצד שלישי.
14. פרטי הרישום לבדיקה יישארו אצל המפעילה כחסויים ולא יועברו לכל גורם ללא הסכמת המשתמש. המשתמש מודע לכך שאי מסירת נתונים מדוייקים, מלאים ונכונים עשויים לגרום לטעויות בחישוב זכאותו להחזרי מס.
15. המשתמש מצהיר כי פרטי הרישום נמסרו מרצונו החופשי.
16. מסירת פרטי הרישום באתר אינה חובה על–פי הדין, ומטרתה לאפשר למפעילה ליצור קשר עם המתעניינים בהחזרי מס. למפעילה שמורה הזכות הבלעדית להסיר כל משתמש המוסר פרטיים שגויים ו/או לא מדויקים באתר ולהפסיק זמנית או לאסור כליל את כניסתו לאתר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
17. המפעילה אינה מעניקה במסגרת האתר ייעוץ מקצועי כלשהו. העברת המידע לרו"ח שעובד עם המפעילה והבדיקות הניתנות על ידו אינן תחליף לייעוץ מקצועי. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר או בשירותים, ולמשתמש לא תקום על טענה ו/או דרישה כנגד המפעילה בהקשר להחלטה כזו או אחרת של הרשויות.18. חל איסור מוחלט על שכפול ו/או העתקה ו/או הפצה של כל מידע המצוי באתר לרבות תמונות והודעות פרסום, אלא אם נתקבלה הסכמה מאת המפעילה מראש ובכתב. חל איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקות ו/או בחינה של השירותים המופיעים באתר שלא למטרה שלשמן נועדו.

 1. בחתימתו ו/או באישורו של המשתמש של תקנון האתר מייפה ומסמיך המשתמש את המפעילה לעשות שימוש בחתימתו הדיגיטלית על טופס המייפה את כוחם של המפעילה ונציגיה ו/או יועציה (לרבות רו"ח) לייצג את המשתמש מול מערכות שונות, כגון מערכות ביטוח לאומי, מס הכנסה, לפנות לבנק שבו מנוהל חשבונו של המשתמש, חברות ביטוח ועוד (להלן – "ייפויי כוח". המפעילה עשויה, אך אינה מחויבת, לעשות שימוש בייפויי הכוח בכל עת וללא הגבלה על מנת לאסוף מידע מרשויות כדי לבצע הערכות נוספות של זכאותו הפוטנציאלית של המשתמש להחזר מס ללא הודעה מראש למשתמש וללא צורך במתן פירוט אודות השימושים ביפויי הכח ו/או בחתימת המשתמש. כמו כן, המפעילה תהא רשאית להעתיק את חתימתו הדיגיטלית של המשתמש לצורך חתימה על יפויי הכח. יובהר כי שימוש ביפויי כח כאמור יבוצע אך ורק לשם מתן השירותים וביצוע הפעולות המוסדרות בתקנון כאמור.
 2. "). המשתמש מסכים בזאת לאיסוף המידע מרשויות ולשימושו על ידי המפעילה כאמור כאן ובמדיניות הפרטיות של המפעילה. מובהר בזאת כי מידע מרשויות ייחשב כחלק מנתוני המשתמש לצורך הסכם זה. המפעילה עשויה, אך אינה מחויבת, לעשות שימוש בייפויי הכוח בכל עת וללא הגבלה במהלך תוקפם על מנת לאסוף מידע מרשויות כדי לבצע הערכות נוספות של זכאותו הפוטנציאלית של המשתמש להחזר מס ללא הודעה מראש למשתמש וללא צורך במתן פירוט אודות השימושים ביפויי הכח ו/או בחתימת המשתמש.

ב. הגבלת אחריות
19. המפעילה ראשית להעניק באתר פלטפורמה לפרסום מוצרים שונים, ובשום מקרה, המפעילה לא תמצא אחראית למידע, תכנים ושירותים אלו.
20. המפעילה אינה בודקת את תוכן הפרסומים הנערכים על–ידי צדדים שלישיים ו/או המוצרים המוצעים על–ידם. השימוש במוצרים ו/או בקישוריות למוצרים ו/או פרסומים ו/או אתרים, נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
21. המשתמש פוטר את המפעילה מאחריות לכל נזק ו/או הפרעה ו/או הוצאה לרבות ולא רק נזקים שמקורם בווירוסים ותוכנות או קבצים הרסניים שנמצאו באתר.

ג. קניין רוחני
22. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות תכנים, טקסטים, סימנים מייחדים, תמונות וקבצים שייכים באופן בלעדי למפעילה (להלן: "הקניין הרוחני").
23. הקניין הרוחני נועד לשימוש המפעילה בלבד, וחל איסור מוחלט על העתקתו ו/או הפצתו ו/או שכפלו ו/או צילומו ו/או העברתו ו/או מכירתו ו/או עשיית שימוש מכל סוג בקניין הרוחני או בחלקו שלא במסגרת השימוש הרגיל באתר, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב מאת המפעילה.
24. המפעילה לא תישא בכל אחריות לפגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא הנגרם לקניין רוחני של צד שלישי עקב פרסום הנערך באתר.

ד. רשימת תפוצה
25. המפעילה מנהלת רשימת תפוצה בהתאם לפרטי הרישום באתר אשר באמצעותה שולחת ללקוחותיה הודעות ומסרונים אשר לדעת המפעילה עשויים לעניין את המשתמש.
26. ברישומו באתר מאשר המשתמש את צירופו לרשימת התפוצה המנוהלת על–ידי המפעילה. הצטרפותו לרשימת התפוצה מהווה אישור למפעילה לשלוח עדכונים, פרסומים והודעות.
27. למשתמש הזכות להודיע למפעילה, בכל עת, על רצונו להסיר את שמו מרשימת התפוצה וזאת, באמצעות לחיצה על קישור ייעודי המצורף להודעת הדואר האלקטרוני ו/או מסרון הנשלחים למשתמש. ה. שמירה על פרטיות
28. המשתמש מתיר למעפילה לשלוח אליו קבצים שונים לצורך איסוף ואימות אינפורמציה הנוגעת למשתמש, לרבות קבצי קוקיס (Cookies). ידוע למשתמש כי המידע הנאסף לגביו נועד, בין היתר, לשיפור השירות וחוויית הגלישה באתר, וייאגר וישמר על–ידי המפעילה בהתאם לכל הוראות הדין. למשתמש שמורה הזכות לאסור ו/או למנוע מהמפעילה לשלוח אליו קבצים שונים באמצעות קביעת הגדרות מתאימות בדפדפן המשמש אותו לגלישה באתר
29. המשתמש רשאי לפנות למפעילה בכתב ולבקש שלא למכור ו/או להעביר ו/או להציג בפני צד שלישי את המידע הנאגר לגביו באתר. מבלי לגרוע מהאמור, המפעילה תהא רשאית למסור ו/או להציג את המידע הנ"ל, על–פי צו שיפוטי או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בין המפעילה למשתמש.

ו. מדיניות אבטחת מידע
30. האתר מפעיל מערכת אבטחת מידע שנועדה, בין היתר, להבטיח הגנה מרבית על המידע הנוגע למשתמש.
31. על אף האמור, ידוע למשתמש כי למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת לכך שהמידע שהוכנס על–ידו לאתר לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתר, או כל מקרה שאינו בשליטת המפעילה ו/או נובע מכוח עליון. בהקשר האמור יובהר כי המפעילה מתחייבת לשמור על סודיות מלאה בהקשר הנתונים המתקבלים בידיה מהמשתמש ו/או בהקשר אליו, והיא תהא רשאית להשתמש בהם אך ורק לצרכי מתן השירותים על ידה ועל ידי מי מטעמה.
32. ידוע למשתמש, כי קיימת סכנה מפני חדירה לא חוקית לאתר וגנבת מידע הנאגר באתר. המשתמש מצהיר כי המפעילה תהא משוחררת מכל אחריות ונזק במקרה של גניבת מידע מהאתר והגעתו לידי צד שלישי כלשהו, ככל והמפעילה פעלה באופן סביר ומקובל לאבטחת המידע.

 ז. שיפוי
33. המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה, מיד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה לרבות הוצאות משפט, שייגרמו למפעילה עקב הפרת הוראות התקנון על ידי המשתמש. למען הסר ספק, אין באמור בכדי לגרוע מזכות המפעילה לטעון ולתבוע כל סעד אחר או נוסף.

ח. שכר טרחה

המשתמש מצהיר כי ידוע לו בחינת הזכאות להחזר מס  מבוססת על נתונים ומסמכים שיומצאו למפעילה על ידי המשתמש, לרבות נתונים ואישורים שיופקו כתוצאה משימוש ביפויי הכח.

בחינת הזכאות להחזר המס מתבצעת על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ללא תשלום. תוך 14 יום מקבלת ההחזר מתחייב המשתמש לשלם למפעילה תמורה בגין השירותים המבוצעים על ידה בגובה 17% (שבעה עשר אחוזים) מסכום ההחזר המתקבל בידו ו/או בידי בן/בת זוגו, בתוספת מע"מ כדין (להלן – "העמלה").

הלקוח מתחייב להעביר את כל המסמכים וההודעות הקשורות להחזר המס ככל שיתקבלו מרשויות המס או גורמים אחרים למפעילה מיידית, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 7 ימים ממועד קבלתם בידיו.

העמלה תשולם למפעילה במועד שאינו עולה על 7 ימים מקבלת ההחזר בידי המשתמש ו/או בן/בת זוגו.

התשלום יבוצע במזומן, המחאה בנקאית או כרטיס אשראי. למען הסר ספק, עם תחילת מתן השירות, המפעילה משקיעה זמן ומאמץ לטפל בענייני המשתמש, החל מהזמנת המסמכים ובדיקתם,  ולכן הסכם זה לא יהיה ניתן לביטול לאחר תחילת מתן השירות.

עמלה אשר לא תשולם במועדה תישא ריבית בגובה הריבית הנהוגה בחשבונות המצויים בחריגה ממסגרת אשראי כמקובל בבנקים מסחריים בישראל.

יובהר כי במידה ונמצא כי המשתמש זכאי להחזר מס הרי שהבקשה להחזר תבוצע אך ורק על ידי המפעילה והינו מחויב בתשלום העמלה במלואה למפעילה גם במצב בו יבחר להמשיך בשירות עם גורם אחר.

כמו כן, ככל שהרשויות תבקשנה לקזז באופן מלא או חלקי מההחזר, מכל סיבה שהיא, לרבות קיזוז כלפי רשות אחרת או עיקול מכל ממקור אחר, אין בכך כדי לפטור את הלקוח מתשלום העמלה במלואה בהתאם להחזר המס שהיה מגיע לפני הקיזוז.

ט. תנאי ביטול

על עסקה זו חלות הוראות לחוק הגנת הצרכן, התשנ"א- 1981 . המשתמש רשאי לבטל עסקה תוך ארבעה עשר (14) יום מיום חתימת הסכם ההתקשרות או מיום קבלת מסמך זה לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול כאמור ייעשה לא יאוחר משני (2) ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד שבו אמורה שירות להינתן. יובהר כי הספק יתחיל במתן השירות יומיים לאחר חתימתך על הסכם זה. במקרה של ביטול ייגבו דמי הביטול בסך 15% מערך העסקה. הודעת הביטול תימסר על ידי הלקוח באחת מהדרכים הבאות: בטלפון 055-240-0040 או באמצעות  דוא"ל [email protected].

המשתמש מאשר כי בן / בת הזוג שלו, ככל שישנו, הסכים לטיפול בהחזר המס כאמור לעיל.

תחולת דין וסמכות שיפוי
34. על התקנון ויחסי הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל.
35. מוסכם על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים ממועד ביצוע האירוע כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה או דרישה. הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
36. בית המשפט המוסמך באופן בלעדי לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו הינו בית המשפט בעיר תל–אביב ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר המפעילה מאחלת גלישה מהנה באתר.
37. גלישה ו/או ביקור ו/או שימוש מכל סוג שהוא באתר כפופים להסכמתך לתנאי התקנון, ומהווים ראיה לאישור קריאת התקנון, ולהסכמתך להוראות התקנות. במידה ואינך מאשר/ת את הוראות התקנון, הנך נדרש/ת לעזוב את האתר באופן מידי ולחדול מלעשות בו כל שימוש.